.
Ośrodek  Przetwarzania  Informacji  –  Państwowy  Instytut  Badawczy

Portal Nauka Polska

Ludzie nauki

Nazwisko
 
Imię, imiona
 
Tytuł naukowy, stopnie naukowe
 
PESEL *
 
Obywatelstwo
 
Miejsce pracy i stanowisko **
 

Dyscyplina ***

 
 
 
Specjalność naukowa
 
Ukończone studia
data:
 
kierunek:
 
uczelnia:
 
Informacje dotyczące doktoratu
data otworzenia przewodu:
 
data uzyskania stopnia:
 
nazwa jednostki nadającej stopień:
 
tytuł pracy:
 
imię i nazwisko promotora:
 
imiona i nazwiska recenzentów:
 
Określenie nadanego stopnia
dziedzina (dr jakich nauk):
 
dyscyplina (w jakim zakresie):
 
specjalność:
 
Informacje dotyczące habilitacji
data otworzenia przewodu:
 
data uzyskania stopnia:
 
nazwa jednostki nadającej stopień:
 
tytuł pracy:
 
imiona i nazwiska recenzentów:
 
Określenie nadanego stopnia
dziedzina (dr hab. jakich nauk):
 
dyscyplina (w jakim zakresie):
 
specjalność:
 
Data uzyskania tytułu profesora
 
dziedzina, w jakiej uzyskano tytuł:
 

Kontakt (zgoda na udostępnianie) ****

 
 
Adres zamieszkania (oraz adres korespondencyjny, jeśli inny niż zamieszkania)
 
Telefon
 
E-mail
 
Adres e-mail osoby wypełniającej formularz:
 

* Obcokrajowcy nieposiadający numeru PESEL proszeni są o podanie daty urodzenia.

** W razie zatrudnienia w jednostce szkoły wyższej – prosimy podać nazwę uczelni, nazwę wydziału oraz nazwę instytutu/katedry/zakładu; w razie zatrudnienia w instytucji nienaukowej – prosimy podać pełną nazwę oraz adres.

*** Po kliknięciu „dodaj” pojawi się wykaz dyscyplin.

**** Zgoda na udostępnianie oznacza upowszechnianie danych w celu popularyzacji nauki (np. publikowanie w „Informatorze Nauki Polskiej”); nie udostępniamy danych adresowych dla celów komercyjnych.

 
 
Newsletter: 
 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoNarodowe Centrum NaukiNarodowe Centrum Badań i RozwojuCreative Communication ClusterPortal Funduszy EuropejskichKreoBox - miejsce spotkań biznesu, nauki i inwestorów
Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy, al. Niepodległości 188 b, 00-608 Warszawa, tel. +48 22 57 01 400, fax. +48 22 825 33 19, e-mail: opi@opi.org.pl
 
Realizacja JMC
© 2016 Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy